theatr soar, Merthyr Tydfil

Polisi Dolenni


(1) Statws y polisi dolenni

Rydym yn croesawu dolenni i’r wefan hon sydd wedi eu gwneud yn unol â thelerau’r polisi dolenni hwn.

Bwriad y polisi dolenni hwn yw bod o gymorth i chi pan fyddwch yn cysylltu â’r wefan hon. / Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cytuno i fod yn rhwym i ddarpariaethau’r polisi dolenni hwn.

(2) Cydnabyddiaeth

Crëwyd y ddogfen hon yn defnyddio templed SEQ Legal.

(3) Dolenni i’r wefan hon

Ni ddylai dolenni i’r wefan hon fod yn gamarweiniol.

Dylid defnyddio testun priodol mewn dolenni i’r wefan hon.

O bryd i’w gilydd efallai y byddwn yn diweddaru strwythur URL ein gwefan, ac oni bai ein bod yn cytuno fel arall yn ysgrifenedig, dylai pob dolen gyfeirio at www.theatrsoar.com.

Peidiwch â defnyddio ein logo i gysylltu â’r wefan hon (neu fel arall) heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gennym ni.

Peidiwch â chysylltu â’r wefan hon yn defnyddio unrhyw dechneg cysylltu mewnol.

Ni ddylech fframio cynnwys y wefan hon neu ddefnyddio unrhyw dechnoleg debyg mewn perthynas â chynnwys y wefan hon.

(4) Dolenni o’r wefan hon

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sy’n eiddo i ac yn cael eu rheoli gan drydydd parti. Nid yw’r dolenni hyn yn gymeradwyaeth nac yn argymhellion.

Nid oes gennym reolaeth dros gynnwys gwefannau trydydd parti, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all godi o’ch defnydd ohonynt.

(5) Dileu dolenni

Os fyddwn yn gwneud cais i ddileu dolen i’n gwefan sydd o fewn eich rheolaeth chi, yr ydych yn cytuno i ddileu’r ddolen ar fyrder.

Os hoffech i ni dynnu dolen i’ch gwefan sydd wedi ei chynnwys ar y wefan hon, cysylltwch â ni’n defnyddio’r manylion cyswllt isod. Noder, os nad oes gennych hawl cyfreithiol i fynnu tynnu’r ddolen, byddwn yn ei thynnu yn ôl ein disgresiwn ni.

(6) Newidiadau i’r polisi dolenni hwn

Fe allwn newid y polisi dolenni hwn unrhyw adeg trwy gyhoeddi fersiwn newydd ar y wefan hon.

(7) Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y polisi dolenni hwn, cysylltwch â ni’n defnyddio’r manylion canlynol:

Canolfan & Theatr Soar

01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map