theatr soar, Merthyr Tydfil

Menter Iaith


Menter Iaith Merthyr Tudful - Datblygu’r Gymraeg yn y Gymuned

Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg trwy weithrediad Canolfan Soar ac integreiddiad y Gymraeg i’r gymuned leol.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cymdeithasol ar gyfer Teuluoedd, Siaradwyr Newydd, Plant a Phobl Ifanc I ddefnyddio’r Gymraeg yn ein cymuned.

Mae amserlen gweithgareddau'r fenter yn cael ei drefnu er mwyn darparu gwasanaethau i'n cymuned, yn y ffordd orau bosib. Felly, os oes syniad gyda chi, peidiwch ag oedi i gysylltu.

Rydym bob amser yn barod i wrando a chefnogi datblygiad gweithgarwch newydd gyda’n cymuned.

I ymuno gyda’n gweithgareddau porwch trwy ‘Beth sydd Ymlaen’, tarwch mewn neu cysylltwch trwy ffonio neu e-bostio.

I drafod syniadau newydd neu gydweithredu mewn unrhyw ffordd cysylltwch gydag Rheinallt ein Swyddog Datblygu Cymraeg i drafod ymhellach.

Amcan strategol Menter Iaith Merthyr Tudful yw cefnogi cyflawniad strategaeth Cymraeg Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr trwy gynyddu defnydd y Gymraeg yn y gymuned. Gwnaethir hyn trwy gyflawni targedau osodwyd mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Rhwydwaith Mentrau Iaith ar draws Cymru.

Llaw yn llaw a’r Strategaeth Gymraeg yw nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 o greu Cymru yr ydym i gyd eisiau byw ynddi, nawr ac yn y dyfodol. Yn ganolog i ethos ein sefydliad yw gweld Merthyr Tudful yn fwrlwm ein ddiwylliant, ein treftadaeth a’n hiaith.

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth am gyfleoedd addysg Gymraeg yn y sir? Gallwch ddarllen mwy yn llyfryn newydd y cyngor sir ‘Bod yn Ddwyieithog’: https://www.merthyr.gov.uk/media/6199/being-bilingual-new-leaflet.pdf

Gallwch weld adroddiad a chyfrifon blynyddol diweddaraf y sefydliad fan hyn:
Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol (PDF)

Pe bai angen nodi cwyn yn erbyn y sefydliad, gallwch ddod o hyd i'n polisi cwynion fan hyn:
Polisi Cwynion 2021 (PDF)

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map