Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions


Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions

Are you a Welsh learner or somebody who wants to improve your Welsh speaking skills in a creative and fun way? Have you a story to share of spooky experiences of things that go bump in the night?Wales is a land awash with supernatural tales. Every village and vale has a ghost story, every town a tale of the Tylwyth Teg.

Ydych chi’n ddysgwr Cymraeg neu’n rhywun sydd eisiau magu hyder I ddefnyddio’ch Gymraeg mewn ffordd greadigol a hwyliog? Mae Cymru yn wlad llawn chwedlau a straeon. Mae gan bob pentref a bro stori ysbryd, a phob tref stori am y Tylwyth Teg. Oes gennych chi stori am brofiadau arswydus y mae’n rhaid i chi ei rhannu?

To coincide with the Consortiwm Cymraeg’s performances of Y Fenyw Mewn Du, Owen Staton,
professional storyteller, will help you to tell your tale and to share your story in Welsh. You will be
encouraged to use the Welsh language by learning to tell these tales traditionally, just like the
storytellers of old. 
The sessions will also be an opportunity to learn new stories and legends of your local area.
All levels of Welsh speakers are welcome, and everyone will be supported in using the language as
much as they wish. Come and share your stories with us. The Woman in Black would love to hear them.

 

 I gyd-fynd â pherfformiadau’r Consortiwm Cymraeg o'r sioe theatr Y Fenyw Mewn Du, bydd Owen Staton, storïwr proffesiynol yn eich helpu i adrodd eich hanes ac i rannu eich stori yn Gymraeg. Byddwch yn cael eich annog i ddefnyddio eich Cymraeg drwy ddysgu i adrodd y chwedlau hyn yn draddodiadol, yn union fel y chwedleuwyr gynt. Bydd y sesiwn hefyd yn gyfle i ddysgu am straeon a chwedlau newydd o'ch ardal leol. Mae croeso i siaradwyr Cymraeg o bob lefel, a bydd pawb yn cael eu cefnogi i ddefnyddio’r iaith cymaint ag y dymunant.

Dewch i rannu eich straeon gyda ni. Byddai'r Fenyw mewn Du wrth ei bodd yn eu clywed.

 

0.00

9,16,23 /10/23 6-7pm

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map